top of page

I. BÖLÜM: Akreditasyon Süreci

§1. Akreditasyonun Kapsamı
1.1.Akreditasyon, hukuk eğitimi veren kurumların eğitim kalitesini, öğretim standartlarını ve mezunların mesleki yeterliliklerini değerlendirmek ve onaylamak için kullanılan bağımsız ve objektif bir süreçtir. Bu süreç, eğitim kurumlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan kalite standartlarına uygunluğunu ve sürekli iyileştirme taahhüdünü göstermelerini sağlar. 
1.2.Akreditasyonun temel unsurları şunlardır:
1.2.1.Eğitim Programlarının İçeriği ve Kalitesi 
1.2.2.Öğretim Üyesi ve Eğitim Kadrosu 
1.2.3.Öğrencinin Desteklenmesi 
1.2.4.Fiziksel ve Teknolojik Altyapı, Kütüphane ve Araştırma İmkanları


§2.    Akreditasyon Sürecinin Ana Adımları:
2.1.
Ön Başvuru: Kurum, Akreditasyon Ücret Tarifesinde belirtilen ücreti peşin olarak ödeyerek www.profasorakademi.com adresi üzerinden Profa§or Akademi’ye ön başvuruda bulunur. Profa§or Akademi, süreçte kuruma destek olması ve gerekli eğitimleri vermesi için bir danışman görevlendirir. Danışmanlık hizmeti için ayrıca ücret talep edilmez.
2.2.Ön Değerlendirme: Hukuk fakülteleri, akreditasyon sürecine başlamadan önce kendi iç değerlendirmelerini yaparlar. Bu değerlendirme, eğitim programlarının, öğretim üyesi ve eğitim kadrosunun, öğrenci başarısının ve altyapının mevcut durumunu kapsar. Danışman iç değerlendirme sürecini dışarıdan izler, gerek gördüğü noktada kuruma geri bildirimde bulunur.
2.3.Başvuru ve Raporlama: Kurum, Profa§or Akademi’ye resmi bir başvuru yapar ve eğitim kalitesi, öğretim kadrosu, öğrenci hizmetleri ve altyapı hakkında kapsamlı bir rapor sunar.
2.4.Yerinde İnceleme: Profa§or Akademi tarafından oluşturulan bir hakem heyeti, hukuk fakültesini ziyaret ederek sınıfları, kütüphaneyi, araştırma imkanlarını ve diğer altyapıyı yerinde değerlendirir.
2.5.Değerlendirme ve Geri Bildirim: Hakem heyeti, elde ettiği bulguları değerlendirir ve kuruma bir geri bildirim raporu sunar. Bu rapor, iyileştirilmesi gereken alanları ve önerilen adımları içerir.
2.6.İyileştirme Planı ve Uygulama: Hukuk fakültesi, geri bildirim raporunda belirtilen iyileştirme önerilerini bir plan dahilinde uygulamaya koyar.
2.7.Son Değerlendirme ve Akreditasyon: Kurum, iyileştirme sürecinden sonra son bir değerlendirme için akreditasyon kuruluşuna başvurur. Bunun üzerine hakem heyeti nihai kararını verir.


§3.Bilim Kurulu
3.1.
Bilim kurulu üç asil üyeden oluşur. Kurulda Biri özel hukuk, diğeri kamu hukuku alanında çalışmaları olan hukuk fakültesi mezunu, hukuk alanında doktora yapmış iki akademisyen ile avukatlık mesleğinde beş yılını doldurmuş bir avukat yer alır.  Ayrıca bilim kurulunda aynı koşulları taşıyan üç yedek üye bulunur.
3.2.Bilim kurulunun görevleri şunlardır: 
3.2.1.
Danışman belirlemek: Bilim kurulu, akreditasyon sürecinde danışman olarak görev alacak kişileri belirler.
3.2.2.Hakem heyetini oluşturmak: Bilim kurulu, yerinde inceleme ve değerlendirme yapacak hakem heyetini oluşturur. Şikayet üzerine yahut re’sen hakem heyeti üye veya üyelerini değiştirebilir. Değişiklik kararları gerekçeli olmak zorundadır.
3.2.3.Şikayetleri değerlendirmek: Bilim kurulu, hakemler hakkındaki şikayetleri değerlendirir. Bu süreçte, hakem heyetinin bağımsızlığını ve objektifliğini korumak esastır. Şikayetlerin kapsamı, hakem heyetinin bağımsız karar verme yetisini sınırlamayacak şekilde dar tutulur.
3.2.4.Bu rehberde yer alan kriterleri yorumlamak: Bilim kurulu gerekli gördüğünde bu Rehberde yer alan kriterlerin yorumuna ilişkin belirsizlikleri ortadan kaldırmak üzere görüş bildirebilir. Bu görüşler rehberin ilgili maddesine işlenir ve hakemleri bağlar. 
3.2.5.Bu rehberde belirtilen diğer görevleri yürütmek.


§4.Danışman
4.1.
Danışman hukuk fakültesi mezunu olmak şartıyla Bilim Kurulu tarafından seçilir.
4.2.Danışmanın görevleri şunlardır: 
4.2.1.Eğitim ve Gelişim: Danışman, hukuk fakültelerinin personeline ve öğretim üyelerine, akreditasyon süreci ve kalite standartları hakkında eğitimler verir.

4.2.2.Rehberlik: Danışman, hukuk fakültelerine akreditasyon sürecinde yol gösterir, kalite standartlarının anlaşılmasına ve uygulanmasına yardımcı olur.
4.2.3.Öneri getirme: Danışman, hukuk fakültelerinin mevcut durumunu hakkında öngörülerini Eğitim Kurumu ile paylaşır, hukuk fakültelerinin, güçlü yönleri ve iyileştirilmesi gereken alanları konusunda öneriler sunar.    
4.2.4.İzleme: Danışman, akreditasyon sürecinin her aşamasında Eğitim Kurumunun adımlarını izler ve geri bildirim sağlar.
4.2.5.Raporlama: Danışman, sürecin ilerleyişi ve sonuçları hakkında düzenli raporlar hazırlar ve Bilim Kuruluna sunar.
4.2.6.Danışman, bu rehberde belirtilen diğer görevleri yürütür.

 

§5.Hakem Heyeti
5.1.
Hakem Heyeti, en az ikisi profesör olmak kaydıyla, hukuk fakültesi mezunu dört akademisyen ve bir avukattan oluşur. Hakem Heyeti, özel hukuk ve kamu hukuku alanlarında eşit temsiliyeti sağlayacak şekilde seçilir. Akademik unvan ve deneyim dengesi gözetilir. Bilim Kurulu gerek görmesi halinde oy hakkına sahip olmayan bir hukuk fakültesi öğrencisini de heyete destek olmak üzere görevlendirebilir. Bu durumda hukuk fakültesi öğrencisi, öncelikle akredite edilmiş programlardan birinde eğitim görenler arasından seçilir. 
5.2.Menfaat çatışması veya tarafsızlığını etkileyecek bir hal bulunanlar ilgili başvuruda hakem olarak görev yapamaz. Hakemler, bu hali öğrendiklerinde derhal görevden çekilirler. Bilim Kurulu üyeleri görevleri süresince hakem olarak görev alamazlar.
5.3.Eğitim kurumu; hakem heyeti üyelerinden biri veya birkaçı hakkında, bunların objektif olmadıkları veya gerekli yeterlilikleri taşımadıkları gerekçesiyle bilim kuruluna şikayette bulunabilir. 
5.4.Hakem heyetinin görevleri şunlardır: 
5.4.1.Yerinde İnceleme: Heyet Heyeti, hukuk fakültelerini ziyaret ederek eğitim programları, öğretim kadrosu, öğrenci hizmetleri ve altyapı gibi alanlarda yerinde incelemeler yapar.
5.4.2.Karar verme: Hakem heyeti, topladığı bilgiler ışığında akreditasyon kararlarını verir. Bu kararlar, Profa§or Akademi’nin belirlediği kriterlere ve kalite standartlarına dayanır.
5.4.3.Bu rehberde belirtilen diğer işleri yerine getirmek.


§6.Nihai karar ve itiraz
6.1.
Akreditasyon süreci neticesinde verilebilecek kararlar şunlardır:
6.1.1.Akreditasyon: Programın bu rehberdeki tüm kalite standartlarını karşıladığı tespit edildiğinde akreditasyon kararı verilir. Akreditasyon kararı süresizdir.  
6.1.2.Koşullu akreditasyon: Programın bu rehberdeki kalite standartlarını büyük ölçüde sağladığı ve tespit edilen değişiklikleri giderebilmek için kapsamlı bir yol haritası ortaya koyduğu durumlarda bir defaya mahsus üç yıl geçerli olarak akredite edilmesine karar verilir.
6.1.3.Akreditasyonun reddi: akreditasyon ve akreditasyonun reddi kararı verilmesi dışındaki hallerde akreditasyon reddedilir. 
6.2.Nihai kararlara karşı, sonuç raporunu da içeren kararın eğitim kurumuna ulaşmasını izleyen on gün içerisinde itiraz edilebilir. İtiraz, hakem heyeti tarafından değerlendirilir. 


§7.İzleme
7.1.
Akredite hukuk fakülteleri, iki yılda bir Profa§or Akademi’ye kalite standartlarına ilişkin raporlar sunar. Bu raporlar, eğitim programlarının, öğretim kadrosunun, öğrenci hizmetlerinin ve altyapının durumunu içerir. Rapor ekinde, güncel kalite standartlarını karşılamak ve mevcut durumu iyileştirmek için bir sürekli iyileştirme planına da yer verilir.
7.1.1.Bilim kurulu, akredite programının gerekli koşulları önemli ölçüde kaybettiğini değerlendirir ise ilgili kuruma otuz gün içerisinde tespit edilen eksikliklerin mevcut olmadığı yönündeki açıklamalarını sunması yahut söz konusu eksikliklerin ivedilikle giderileceğini gösteren bir yol haritası sunması konusunda yazılı bildirimde bulunur. 
7.1.2.Otuz gün içerisinde cevap verilmez ya da yapılan açıklama veya yol haritası yeterli görülmez ise cevap verilmesi ya da yeni bir açıklama yahut yol haritası sunulması için eğitim kurumuna ikinci bir bildirimde bulunulur. 
7.1.3.İkinci bildirim neticesinde cevap verilmez ya da yapılan açıklama veya yol haritası yeterli görülmez ise Bilim Kurulu tarafından gerekçeli bir kararla akreditasyon kararı koşullu akreditasyona çevrilir.
7.2.Koşullu akredite hukuk programları iki yılın bitiminde yeniden değerlendirilirler. Yeniden değerlendirme bu rehberin 2.6. ve 2.7. maddelerine göre yapılır. Yeniden değerlendirme ücreti, o tarihteki ücret tarifesinde akreditasyon başvuruları için aranan ücretin üçte ikisidir. Yeniden değerlendirme başvurusunun iki yılın bitimine en geç bir ay kala yapılmalıdır. Yeniden değerlendirme sonucunda verilecek nihai karar kesinleşinceye kadar akreditasyon devam eder.


§8.Diploma eki
8.1.
Akredite ve koşullu akredite programların diplomalarında veya diploma ekinde bu rehberin birinci ekinde yer alan akreditasyon logosu kullanılmaya hak kazanılır.
8.2.Diploma eki akreditasyon logosu ancak diploma sahibinin mezuniyet için gerekli olan asgari kredinin en az yarısını akreditasyonun geçerli olduğu süre içerisinde başarılı olarak tamamlamış olması halinde kullanılabilir. 

II. BÖLÜM: Akreditasyon Kriterleri


§9. Müfredata, Eğitim Kalitesine ve Kariyer Olanaklarına Dair Kriterler
9.1.
Akredite bir program şu amaçları gerçekleştirmelidir:
9.1.1.Hukukun temel kavram ve kurumlarını eksiksiz bir şekilde öğretmek
9.1.2.Hukukun temel ilkelerini benimsetmek
9.1.3.Hukuki kurumlara dair teorik tartışmalara ve farklı görüşlere yer vermek, karşıt görüşlerin çarpıştırılması becerisi kazandırmak
9.1.4.Hukuk metodolojisi, normların yorumlanması ve hukuki metinlerin analizi yöntemlerinde yetkinlik kazandırmak
9.1.5.Hukuk mesleklerinin gerektirdiği etik değerler ve meslek kurallarının bilincinde ve öneminin farklında olmayı sağlamak
9.1.6.Farklı hukuk sistemleri hakkında bunlar arasında karşılaştırma yapabilecek düzeyde temel bilgi sunmak
9.1.7.Hukuk teorisi ve hukuk pratiğinin birbirinden kopuk iki alan olmadığı anlayışını kazandırmak
9.1.8.Günceli takip edebilme, akademik bilgiye ulaşma ve araştırma yöntemleri konusunda temel yeterlilikleri kazandırmak
9.1.9.Ömür boyu öğrenme konusunda farkındalık sağlamak
9.1.10.Hukukun sosyal, tarihi ve felsefi bağlamını anlayabilecekleri geniş bir genel kültür bilgisi kazandırmak
9.1.11.Farklı kültürlere saygı ve birlikte yaşama değerlerini benimsetme
9.1.12.Dezavantajlı grupların desteklenmesinin önemini kavratmak
9.1.13.Görgü ve nezaket kurallarını öğretmek
9.1.14.Bir yabancı dili temel seviyede öğretme ve yabancı dillerini geliştirmeleri konusunda öğrencilere somut olanaklar sunmak
9.1.15.Mezuniyet sonrası staj, iş ve diğer kariyer olanakları konusunda kapsamlı destekler sağlamak
9.1.16.Uluslararası seviyede rekabet edebilme konusunda rehberlik etmek
9.2.Akredite bir programın 9.1. maddede belirtilen kriterleri sağlayıp sağlamadığının belirlenmesinde sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte şu hususlar dikkate alınır: 
9.2.1.Müfredatın içeriği
9.2.2.Ders izlencelerinin içeriği, güncelliği ve izlencelerin takibi
9.2.3.Öğrencilerin almış olduğu derslere ilişkin sorumluluklarının ve derslere dair ölçme ve değerlendirme kriterlerinin bilgisine derse kaydolurken sahip olmaları
9.2.4.Akademik takvimin içeriği ve akademik takvime riayet
9.2.5.Program öğrencilerine yönelik etkinlikler
9.2.6.Program öğrencilerinin katılımına açık etkinlikler
9.2.7.Öğrenci danışmanlığının etkin biçimde yürütülmesi
9.2.8.Öğrencilere kazandırılması amaçlanan becerilerin ne şekilde sınandığı, ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin objektif ve rasyonel olması
9.2.9.Geçmiş dönemlerde kazandırılan becerilerin gelecek dönemlerdeki derslerde ne ölçüde kullanıldığı
9.2.10.Yabancı öğrenci sayısı/oranı
9.2.11.Yabancı araştırmacıların sayısı/oranı
9.2.12.İş birliği içerisinde olunan uluslararası kurum ve kuruluşların sayısı ve niteliği
9.2.13.Dahil olunan uluslararası değişim programlarının ve diğer ağların kapsamı
9.2.14.Öğrenci topluluklarının niceliği, etkinliği ve topluluklarda yer alan öğrenci sayısı
9.2.15.Öğrencilerin okul binalarını, ortak kullanıma tahsis edilen alan ve eşyaları ne şekilde kullandıkları
9.2.16.Okul içerisinde farklı kültür ve görüşlere sahip öğrencilerin birlikte hareket ettikleri, dezavantajlı gruplara destek oldukları bir sosyal ortamın mevcudiyeti 
9.2.17.Mezunlarının merkezi sınav ve diğer mesleki yahut akademik başarıları
9.2.18.Mezunlar ile eğitim kurumu arasındaki irtibat ve iş birliği
9.2.19.Sosyal sorumluluk faaliyetleri


§10.Öğretim Elemanı Kadrosuna Dair Kriterler
10.1.
Akredite bir programın verileceği hukuk fakültesi, hukuk alanında lisans diplomasına sahip bir profesörün dekanlığında yönetilmelidir. Dekanlık ataması haklı bir sebep bulunmaksızın amacını aşacak kadar uzun süre vekaleten yapılmamış olmalıdır. 
10.2.Hukuk alanında lisans diplomasına sahip en az bir dekan yardımcısı atanmış olmalıdır.
10.3.Bölüm başkanları, öncelikle hukuk lisans diplomasına sahip öğretim üyelerinden ilgili bölümdeki anabilim dallarından birinde görev yapan, en yüksek akademik unvana sahip öğretim üyelerinden atanmalıdır. Haklı bir gerekçe bulunması halinde bölümde bir profesör bulunması halinde doçent veya doktor öğretim üyesi yahut doçent bulunması halinde doktor öğretim üyesi bölüm başkanı olarak atanmamalıdır. Bu kural bölüm başkan yardımcısı için de geçerlidir.
10.4.Anabilim dalı başkanları, öncelikli olarak hukuk lisans diplomasına sahip öğretim üyelerinden ilgili anabilim dalında görev yapan, en yüksek akademik unvana sahip öğretim üyelerinden atanmalıdır. Haklı bir gerekçe bulunması halinde anabilim dalında bir profesör bulunması halinde doçent veya doktor öğretim üyesi yahut doçent bulunması halinde doktor öğretim üyesi anabilim dalı başkanı olarak atanmamalıdır. Bu kural anabilim dalı başkan yardımcısı için de geçerlidir.
10.5.Her anabilim dalında yeteri kadar öğretim elemanı bulunmalıdır. Öğretim elemanı sayısı bakımından ilgili anabilim dalı tarafından verilen temel derslerin sayısı ve yasal olarak derse girebilecek durumda olan tam ve yarı zamanlı öğretim elemanlarının sayısı dikkate alınır. Aynı eğitim kurumunun diğer birimlerinde kadrolu olup da hukuk fakültesinde de derse giren öğretim elemanları da değerlendirmeye dahil edilir. Bunlar dışındaki misafir öğretim elemanlarının sayısı hesaba katılmaz.
10.6.Öğretim üyeliğine atanmada, sözleşmelerin yenilenmesinde ve unvan yükseltilmesinde liyakat esastır. Buna dair koşullar ilgili eğitim kurumu tarafından önceden ilan edilmeli ve duyurulmalıdır. Objektif ve liyakat odaklı muamele konusunda öğretim elemanlarına gerekli güvence verilmelidir.


§11. Öğrencinin Desteklenmesine Dair Kriterler
11.1.
Hukuk programında her türlü ayrımcılıktan uzak durulmalı ve tüm öğrencilere eşit fırsat sunulmalıdır.
11.2.Engelli öğrencilerin tüm program imkânlarına erişebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalı, fiziki olanaklar geliştirilmelidir.
11.3. Program öğrencilerinin ibadetlerini özgürce yerine getirebilmeleri için uygun mekanlar tahsis edilmelidir.
11.4.Ayrımcılık yasağı ve fırsat eşitliği konusunda tüm akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin de bilinçlendirilmesi için eğitimler düzenlenmelidir.
11.5.Ayrımcılık yasağını ihlal edenler hakkında etkili idari soruşturmalar yürütülmeli ve yaptırım uygulanmalıdır.
11.6.Öğrencilerin akademik yaşamları ile özel hayatları arasında dengeyi kurabilmeleri için gerekli imkanlar sunulmalıdır. Bu kapsamda özellikle, rehberlik desteği, online ve yüz yüze eğitimler ve kütüphanelerde ve diğer çalışma alanlarında çocuklu aileler için çalışma odaları gibi olanaklar imkân ölçüsünde sağlanmalıdır.
11.7.Yurt, konut veya konaklama bulmada ayrımcılık gören yahut maddi açıdan dezavantajlı öğrencilerin sorunlarının çözümünde danışmanlık sağlanmalıdır.
11.8.Öğrencilerin spor yapmaları teşvik edilirken dezavantajlı kimselerin spor yapmalarının önündeki engellerin aşılması için makul çaba sarf edilmelidir.
11.9.Öğrencilerin uygun ücretlerle sağlıklı beslenmesine olanak tanıyacak yemekhane, kantin vb. olanakların mevcudiyeti sağlanmalı, çeşitliliği ve kalitesi yüksek ürünler sunulmalı gerektiğinde ücretler sübvanse edilmeli yahut alım gücü düşük öğrenci desteklenmelidir.
11.10.Bu madde kapsamındaki kriterlerin sağlanabilmesi için gerekli idari görevlerin verildiği ve bütçe ayrıldığı konusunda yeterli güvence gösterilmelidir.
 

§12.Fiziki ve Teknolojik altyapı, Kütüphane ve Araştırma İmkanlarına Dair Kriterler
12.1.Hukuk fakültesinin bağımsız bir binası bulunmalıdır. Bu sağlanamıyorsa en azından binanın belirli bir kanadı veya katları idaresi hukuk fakültesinde olmak kaydıyla hukuk fakültesine özgülenmelidir. Şu kadar ki diğer fakülteler ile ortak kullanılan merkezî derslikler söz konusu olabilir. 
12.2.Binaların temizliği ve güvenliği için gerekli tedbirler alınır. Binalar bakımlı olmalı ve meydana gelen arızalarının hızlı biçimde giderilmesi sağlanmalıdır. 
12.3.Hukuk fakültesinin bağımsız bir kütüphanesi bulunmalıdır. Bu sağlanamıyorsa merkezî kütüphanede hukuk bilimine dair kitapların toplu olarak bulunduğu bir alan oluşturulmalıdır.
12.4.Hukuk fakültesi kütüphanesine yılda en az bir defa güncel kaynakları temine dönük satın alma gerçekleştirilmelidir.
12.5.Kütüphanede yerli ve yabancı kaynaklara ulaşımı mümkün kılan, kapsamlı, dijital veri tabanı abonelikleri bulunmalıdır. 
12.6.Kütüphanede süreli yayınlar koleksiyonu bulunmuyorsa, süreli yayınlara ilişkin abone olunan veri tabanlarının kapsamının geniş tutulması zorunludur.
12.7.Tüm personel ve öğrencilere yükseköğretim kurumunun resmi alan adını içeren birer e-posta adresi tanımlanmalıdır. 
12.8.E-posta adresleri öğrencilerin mezuniyeti ve akademik personelin işten ayrılması hâlinde, geçerli bir neden olmadıkça, kapatılmamalıdır. Ancak bu hesapların e-posta göndermesi sınırlandırılabilir.
12.9.Abone veri tabanlarına uzaktan erişim için gerekli dijital altyapı sağlanmalıdır. 
12.10.EDUROAM ağına entegrasyon sağlanmış olmalıdır. 
12.11.Uzaktan eğitim için merkezî bir dijital sistem mevcut olmalıdır.
12.12.Geçerli bir neden olmadıkça yeteri kadar sınıfta bir projeksiyon sistemi veya sabit ya da seyyar akıllı tahta bulunmalıdır. 


§13.Alternatif Kriterler
13.1.Aşağıdaki hususlarda önemli bir başarı sağlanması akreditasyon için zorunlu olmamakla birlikte diğer kriterlerdeki eksiklikler yerine değerlendirilebilir:
13.1.1.TR Dizin veya Web of Science kapsamındaki indekslerde dizinlenmekte olan, ilgili programın uhdesinde bulunduğu birime ait bilimsel bir derginin bulunması
13.1.2.Etkili ve aktif olarak faaliyet gösteren bir hukuk kliniğinin bulunması
13.1.3.Program öğrencilerinin dahil oldukları, akreditasyon başvurusundan önceki bir yıl içerisinde tamamlanmış veya halen devam etmekte olan bilimsel araştırma projelerinin sayısı ve niteliği
13.1.4.Program tarafından sağlanan staj olanaklarının sayısı, niteliği ve kapsamı
13.1.5.Öğretim elemanları tarafından ilgili yükseköğretim kurumunda görev yaparken yazılmış, Dergipark verilerine göre 20.000’in üzerinde indirilmiş makale sayısı
13.1.6.Bir önceki yılın akademik teşvik başvurularına göre 60 puan ve üzerindeki öğretim elemanı sayısı
13.1.7.Avukatlık stajını tamamlamış öğretim elemanı sayısı
13.1.8.Ulusal değişim programlarıyla gelen misafir araştırmacı sayısı
13.1.9.Doçentlik atamasında sözlü sınava da girip başarılı olmuş akademisyen sayısı
13.1.10. Eğitim kurumu tarafından verilen ve hukuk fakültesindeki akademik personelin görev aldığı sertifikalı veya sertifikasız kurs vb. eğitimler
13.2.Eğitim kurumu uhdesindeki veya eğitim kurumunun paydaşı olduğu araştırma merkezler, enstitüler yahut diğer bilimsel kurum veya kuruluşlar bünyesinde gerçekleştirilen hukuk ile ilgili çalışma, etkinlik ve yayınların 13.1. maddede kapsamında değerlendirilmesi hakem kurulunun takdirindedir.

bottom of page